Bonne année 2022


新年好
xīn nián hǎo
Bonne année

新年好呀,新年好呀,
xīn nián hǎo ya, xīn nián hǎo ya,
Bonne année, Bonne année,

祝贺大家新年好 。
zhù hè dà jiā xīn nián hǎo,
Bonne année à tous,

我们唱歌,
wǒ men chàng gē
Nous chantons,

我们跳舞,
wǒ men tiào wǔ,
Nous dansons,

祝贺大家新年好 。
zhù hè dà jiā xīn nián hǎo
Bonne année à tous.Posts les plus consultés de ce blog

Lǎo Lóng Wing Chun 老龍

Akira Hino Sensei

Wing Chun et Tai Chi Chuan